preloader
Skip to content Skip to footer

 

Az Energosun Investment Zrt. Általános Szerződési Feltételei

 

Fogalmak

 

ÁSZF

Általános szerződési feltételek

 

ESI

Energosun Investment Zrt

 

Biztosíték

Zálogjog, ingatlan jelzálog, készfizető kezesség, pénzre (forint vagy deviza) vagy állampapírra vonatkozó óvadék, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási Szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény, hitelintézeti letét (fedezetigazolás), anyavállalati garancia, azonnali beszedési megbízás a felhasználó bankszámlájára vonatkozóan, előre fizetés

 

Díj

Berendezés vételára és a Szolgáltatások díja együttesen

 

Díjcsökkentés

A Díj ESI egyoldalú jognyilatkozatával történő módosítása

 

Ptk.

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

 

Készre Jelentés

Az ESI megküldi az illetékes elosztói engedélyes felé az elosztói engedélyes által közzétett formanyomtatványnak megfelelően, hogy a telepített Berendezés kivitelezését az igénybejelentőben megadott adatoknak, az épületvillamos kiviteli dokumentációnak megfelelően a hatályban lévő jogszabályoknak és a vonatkozó előírásoknak megfelelően végezte el.

 

Pótmunka

Az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munka, ha annak elvégzése nem teszi ESI feladatát aránytalanul terhesebbé

 

Szerződés

Az ESI és az Ügyfél (Felek) között létrejött napelemes háztartási méretű kiserőmű kivitelezésre/ telepítésre vonatkozó szerződés

 

Szolgáltatás

Jelen ÁSZF 3. pontjában megjelölt szolgáltatások

 

Telepítési Hely

Szerződésben az Ügyfél által pontos címmel (ennek hiányában helyrajzi számmal) meghatározott ingatlan

 

Ügyfél

Az a természetes vagy jogi személy, aki az ESI-mel, mint vállalkozóval napelemes háztartási méretű kiserőmű telepítésére vonatkozó szerződést köt.

 

Vet.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény

 

Vis major

Az olyan körülmények, amelyekre a Fél nem képes hatást gyakorolni kivéve, ha ez utóbbiak a szerződésszegő fél oldalán, neki felróható okból merültek fel

 

 1. Bevezető rendelkezések

 

 1. Jelen ÁSZF teljes egészében nyilvános, a Vállalkozó minden általában elvárható intézkedést megtett annak érdekében, hogy az Ügyfél az ÁSZF-et még az egyedi megrendelés tárgyában létrejött vállalkozási szerződés megkötése előtt megismerje.

 

 1. Az ESI tájékoztatja Ügyfelet, hogy a területileg illetékes elosztói engedélyes felé benyújtandó igénybejelentőnek és a hálózathasználati szerződés alanyának egybehangzóan kell nyilatkoznia a meghatalmazáson arról, hogy az Ügyfél vagy meghatalmazottja eljár az illetékes elosztói engedélyes előtt az ügyeiben

 

 1. A Szerződés tárgya

 

 1. A Szerződés tárgya A Szerződés tárgya a jelen ÁSZF 3.1. pontja szerinti Berendezés az Ügyfél által megjelölt Telepítési helyre történő felszerelése, beleértve a Berendezés üzemkészre szereléséhez és hálózatra kapcsolásához szükséges, jelen ÁSZF 3.2 pontjában megjelölt Szolgáltatásokat („Szerződés Tárgya”). Az Ügyfél ezen Berendezést és Szolgáltatás teljesítéseket átveszi és ESI részére Díjat fizet.

 

 1. A Berendezés és Szolgáltatások

 

 1. A Berendezés tartalmazza a napeleme(ke)t, azok elhelyezéséhez szükséges tartószerkezetet, valamint a Berendezés üzemképesre szereléséhez és hálózatra kapcsolásához szükséges műszaki berendezéseket (pl. invertert) és egyéb anyagokat. A Berendezés és a szükséges egyéb anyagok részletes adatait, illetőleg műszaki tartalmát a Felek a Szerződésben határozzák meg.

 

 1. A Szerződés szerint ESI a következő szolgáltatásokat (együttesen a „Szolgáltatások”) végzi Ügyfélnek:

 

 1. Tervezés
 2. A Berendezés Ügyfél által megjelölt Telepítési Helyen történő elhelyezéséhez szükséges tartószerkezet kiépítése
 3. A Berendezés Ügyfél által megjelölt Telepítési Helyen történő beépítése, telepítése
 4. A Berendezés Ügyfél oldali hálózat csatlakozásának kiépítése.

 

 1. Az Ügyfél kötelezettségei és jogai

 

 1. Az Ügyfél a Telepítési Helyet megvizsgálta vagy megvizsgáltatta és kijelenti, hogy annak statikai körülményei alkalmasak a Berendezés telepítésére. Ügyfél köteles az ESI-t tájékoztatni arról, hogy van-e bármilyen körülmény, mely a Berendezés telepítésére hatással lehet. Amennyiben Az Ügyfél valótlan kijelentést tesz vagy tévesen tájékoztatja az ESI-t, az ebből eredő károk megtérítése Ügyfelet terheli.

 

 1. A Berendezés és Szolgáltatások Díját az Ügyfél a Szerződésben meghatározottak szerint köteles megfizetni. Késedelmes fizetés esetén az ESI jogosult a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot felszámítani az Ügyfélnek.

 

 1. A beépített Berendezés és elvégzett Szolgáltatások átadás-átvételére (“Átadás-Átvétel”) az ESI által előre meghatározott és az Ügyféllel egyeztetett időben kerül sor. Felek rögzítik, hogy a teljesítés megtagadására az Ügyfél nem jogosult olyan kisebb jelentőségű hibákra hivatkozással, amelyek a rendeltetésszerű állandó és előírt üzemeltetést nem akadályozzák és egyébként a teljesítés jelen ÁSZF-nek és a Szerződésnek megfelel.

 

 1. Az Ügyfél köteles a Berendezést átvenni, feltéve, hogy az ESI (vagy a teljesítésbe bevont alvállalkozója) átadja a Berendezés műszaki adatlapját, egyéb a Berendezés üzemeltetésével, beszerelésével kapcsolatos dokumentumot és szükség esetén a műszaki megfelelőségét igazoló összes tanúsítványt. A Berendezés egyes részei önállóan is átadásra kerülhetnek, de az Ügyfél csak a teljes, Szerződésben meghatározott Berendezés átadás-átvételét követően nyilatkozik az ESI részére e teljesítésről.

 

 1. Az Ügyfél köteles a Szerződés Tárgyának teljesítéshez esetlegesen szükséges engedélyek beszerzéséhez az ESI-nek minden szükséges adatot haladéktalanul megadni és őt a Szerződés teljesítése során más módon is (pl. jognyilatkozatok megtételével) támogatni.

 

 1. Az Ügyfél a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés megkötését megelőzően, a Szerződés megkötése érdekében átadott dokumentumok a valóságnak megfelelnek.

 

 1. A területileg illetékes elosztói engedélyes előírásai szerint Ügyfél köteles a Berendezés folyamatos működéséhez szükséges technikai feltételeket megteremteni, a megfelelő belső hálózatot kialakítani és a szükséges karbantartási munkálatokat a Telepítési Helyen elvégezni. Ennek elmaradása esetén az ESI kifejezetten kizárja a felelősségét a Berendezés meghibásodásáért, és azok működésének meghiúsulásáért.

 

 1. ESI kötelezettségei és jogai

 

 1. A Berendezés telepítése.

 

 1. A Szolgáltatások elvégzése.

 

 1. Az ESI (vagy a teljesítésbe bevont alvállalkozója) köteles Ügyfél (és/vagy a Telepítési Hely tulajdonosa) nevében eljárni a Berendezések és Szolgáltatások teljesítéséhez szükséges engedélyek vagy jóváhagyások beszerzése érdekében. Az ESI nem felelős az ilyen engedélyek vagy jóváhagyások kiadásából eredő késedelemért, ha a késedelmet rajta kívül álló körülmények indokolják. Ebben az esetben a késedelem automatikusan meghosszabbít minden a késedelem bekövetkeztét követően lejáró határidőt.

 

 1. ESI köteles a Szerződés teljesítése során mindenben együttműködni az Ügyféllel és mindenkor a szakmai gondosság követelményének megfelelően eljárni.

 

 1. Az ESI köteles biztosítani minden, a munkavégzéshez szükséges árut, anyagot és eszközt és minden egyéb dolgot, legyen az ideiglenes vagy állandó jellegű. A munkaeszközök Telepítési Helyre szállítása után ESI minden munkaeszközét úgy kell tekinteni, hogy arra kizárólag a munkavégzéshez van szükség.

 

 1. Az ESI köteles a feladatát oly módon elvégezni, hogy a munkavégzése az ugyanazon a helyen az Ügyfél munkavégzését, életvitelét szükségtelenül ne zavarja, az Ügyfelet ESI a munkájával a szerződéses kötelezettsége teljesítéséhez szükséges mértéket meghaladóan ne akadályozza és ne veszélyeztesse.

 

 1. Az ESI köteles biztosítani és fenntartani saját költségén minden figyelmeztető jelzést, amely a munkák védelme, vagy mások biztonsága és kényelme érdekében szükséges. Az elkészült, de még át nem adott mű(részek) műszaki állapotának újszerű állapotban való tartásáért szintén az ESI felel.

 

 1. A teljesítés előrehaladása során az ESI-nek időről-időre el kell takarítania és el kell távolítania a Telepítési Helyről a felesleges anyagot és szemetet. A kivitelezés során keletkezett építési hulladéknak engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállításáról ESI gondoskodik. A teljesítés befejezése után az ESI-nek el kell távolítania minden munkaeszközét. A Telepítési Helyet és azon belül a Berendezés telepítésének konkrét helyét tisztán és rendezett állapotban kell elhagynia.

 

 1. Az ESI köteles minden, jogszabályi rendelkezések és az irányadó szabványok által előírt lehetőséget megteremteni az Ügyfél számára, hogy megvizsgálhassa, felmérhesse és ellenőrizhesse a Berendezés bármely elfedésre kerülő vagy később nem látható munkarészét.

 

 1. A kivitelezés befejezésekor az ESI írásban köteles nyilatkozni arról, hogy a munkát a terveknek megfelelően végezte el, és az mindenben megfelel az érvényben lévő munkavédelmi-, környezetvédelmi-, tűzvédelmi- és biztonságtechnikai előírásoknak, jogszabályoknak és szabványoknak.

 

 1. Amennyiben az ESI a Szerződés teljesítése során általa biztosított anyagot vagy berendezést épít be, köteles az Ügyfél rendelkezésére bocsátani ezen beépített anyagok, berendezések minőségi, biztonságtechnikai tanúsítványait.

 

 1. Az ESI jogosult a Szerződés teljesítésébe alvállalkozót bevonni. Az ESI az általa igénybe vett alvállalkozó(k) tevékenységéért a Ptk. rendelkezései szerint tartozik felelősséggel.

 

 1. Az ESI a Berendezés kivitelezése során köteles betartani a kivitelezésre, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenységre vonatkozó és hatályban levő technológiai utasításokat, előírásokat és szabványokat, különösen az alábbi dokumentumok rendelkezéseit:

 

A kivitelezés időpontjában hatályos jogszabályok, hatósági rendelkezések, európai és magyar szabványok, az ESI munkaidőrendje, valamint balesetvédelmi és üzemi előírásai, az általánosan elismert biztonságtechnikai és munkaegészségügyi szabályok;

 

 1. Magasban való munkavégzés;
 2. Munkavédelmi kézikönyv;
 3. MK11 műszaki kézikönyv;
 4. a kivitelezési műszaki tervek.

 

 1. ESI jogosult készlethiány esetén vagy egyéb olyan esetben, amikor a Szerződésben meghatározott Berendezés telepítése ESInek fel nem róható okból nem teljesíthető vagy nem biztosítható, a Szerződésben meghatározott Berendezés helyett azzal műszakilag és minőségileg egyenértékű vagy jobb Berendezést beépíteni. ESI köteles minden esetben az Ügyfelet erről tájékoztatni a tudomásszerzéstől számított 7 napon belül.

 

 1. ESI jogosult a Szerződésben meghatározott Díjat egyoldalú jognyilatkozatával csökkenteni, úgy, hogy erre vonatkozó értesítését annak hatálybalépését megelőző 10 nappal megküldi Ügyfél részére. A Díjcsökkentés az Ügyfél hátrányára rendelkezést nem tartalmazhat és az egyoldalú módosítási jog kizárólag a Díj csökkentése tekintetében illeti meg ESI-t.

 

 1. A biztosítékadásra vonatkozó szabályok, az Ügyféllel szemben támasztott követelmények, választható pénzügyi garanciák

 

A biztosíték-kérés esetei:

 

 1. ESI a Szerződés létrejöttét megelőzően és azt követően a szerződéses jogviszony hatályának időtartama alatt bármikor jogosult az Ügyfél kockázatelemzését elvégezni.

 

 1. Ezen túlmenően, ha Ügyfél pénzügyi helyzetét és fizetési képességét kockázatosnak értékeli, a Szerződés aláírását vagy hatálybalépését, illetve a Szerződés hatályának időtartama alatt elvégzett kockázatelemzés alapján a Szerződés teljesítésének folytatását biztosíték adásához kötheti.

 

 1. Az ESI valamely biztosíték megkövetelésével kapcsolatos döntése a belső kockázatelemzési szabályzatában meghatározott paraméterek szerint saját mérlegelési körébe tartozik, ezért döntését Ügyfél nem vitathatja. Dönteni csak abban a tekintetben jogosult, hogy a kért biztosítékot megadja-e vagy sem. Ügyfél maga is ajánlhat fel biztosítékokat, ezeket az ESI nem köteles elfogadni, de köteles Ügyféllel jóhiszemű tárgyalásokat folytatni a felajánlott biztosítékokról.

 

 1. Ha ESI biztosítékot kér, akkor a Szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a biztosíték az ESI által az ajánlatban írt időpontra a megkívánt formában a rendelkezésére álljon. A biztosítéknak a szerződés teljes időtartama alatt az ajánlatban meghatározott összegben rendelkezésre kell állni, így annak ESI általi lehívása esetén Ügyfél köteles azt 5 munkanapon belül az eredeti összegre feltölteni, ellenkező esetben ESI jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

 

 1. Ha az Ügyfél az ESI által kért biztosíték adását megtagadja, akkor az ESI jogosult a Szerződés megkötését megtagadni, továbbá a Szerződés hatályának időtartama alatt elvégzett kockázatelemzés alapján jogosult a Szerződést rendkívüli felmondással azonnali hatállyal felmondani.

 

A biztosítékokra vonatkozó szabályok:

 

 1. ESI különösen, de nem kizárólag a következő biztosítékok nyújtását követelheti az Ügyféltől: zálogjog, ingatlan jelzálog, készfizető kezesség, pénzre (forint vagy deviza) vagy állampapírra vonatkozó óvadék, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény, hitelintézeti letét (fedezetigazolás), anyavállalati garancia, azonnali beszedési megbízás az Ügyfél bankszámlájára vonatkozóan, előre fizetés.

 

 1. Az óvadék összege valamennyi számla, terhelő levél kiegyenlítését követően – amennyiben nem kerül felhasználásra –, visszajár, amely után ESI kamatot nem fizet. A garanciának a szerződés megszűnését követő legalább további 3 hónapig fenn kell állnia, és az ESI által jóváhagyott, Magyarországon bejegyzett banktól fogadható el. Az anyavállalat készfizető kezessége akkor szűnik meg, amikor Ügyfél Szerződés szerinti kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett.

 

 1. Ügyfél köteles az ESI által megjelölt határidőn belül minden ahhoz szükséges nyilatkozatot és egyéb jogcselekményt – az ESI és a jogszabályok által megkívánt formában – megtenni, hogy az ESI által kikötött biztosítékok érvényesen létrejöjjenek (különös tekintettel az ingó és ingatlan jelzálogjogoknak a megfelelő nyilvántartásokba az ESI javára történő bejegyzésére).

 

 1. Ügyfél köteles gondoskodni az ESI javára lekötött vagyontárgyak és jogok fenntartásáról és megóvásáról. ESI jogosult (a Telepítési Helyen is) az Ügyfél üzleti, kereskedelmi tevékenységének zavarása nélkül ellenőrizni, hogy a Szerződés alapjául szolgáló ügylet fedezete és biztosítéka megfelelő-e. A biztosítékok értékében, értékesíthetőségében bekövetkezett változásokról az Ügyfél írásban köteles az ESI-t haladéktalanul tájékoztatni. Ha a biztosítékul lekötött vagyontárgyak értéke és Ügyfél fennálló tartozása közötti arány a Szerződés megkötésének időpontjában fennállott arányhoz képest az ESI hátrányára megváltozik, Ügyfél köteles az eredeti arányt – a biztosítékok kiegészítésével, illetve más az ESI által elfogadott módon – az ESI által meghatározott időre helyreállítani. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha Ügyfél az ESI kérésére a meglévő biztosítékokat az ESI által meghatározott módon és az általa megjelölt határidőben nem egészíti ki.

 

 1. Az ESI az Ügyfél kezdeményezésére jogosult, de nem köteles lemondani azokról a biztosítékokról, amelyek megítélése szerint a továbbiakban nem szükségesek a Szerződésből származó követelései biztosításához.

 

 1. Az ESI jogosult beszerezni minden olyan iratot, amelyet szükségesnek vél megvizsgálni a biztosítékok nyújtásával, kezelésével, feldolgozásával és érvényesítésével kapcsolatosan. Ugyanakkor jogosult kezdeményezni az ezzel kapcsolatosan szükséges hatósági, illetve bírósági eljárást, valamint közreműködőt igénybe venni a biztosíték megőrzéséhez és érvényesítéséhez. A biztosítékok létesítésével, rögzítésével, kezelésével és érvényesítésével kapcsolatos minden felmerülő költség – ellenkező megállapodás hiányában – Ügyfelet terheli.

 

 1. Ügyfélnek a fedezet felajánlása során írásban nyilatkoznia kell arról, hogy az általa felajánlott biztosíték más ügylet kapcsán már terhelésre került-e, és ha igen, akkor milyen mértékben. Továbbá nyilatkoznia kell a felajánlott biztosíték per-, és igénymentességéről. A felajánlott biztosíték elfogadásáról az ESI jogosult dönteni, azzal, hogy jogszabályi tilalomba ütköző biztosítékot nem lehet felajánlani és ilyet az ESI nem fogad el. A biztosíték egyéb szabályai az Ügyféllel megkötésre kerülő külön biztosítéki szerződésben kerülnek szabályozásra.

 

 1. A biztosítéki szerződések, illetve az azokhoz kapcsolódó nyilatkozatok és egyéb dokumentumok a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

 

A biztosíték megszűnésének következményei:

 

 1. Abban az esetben, ha az Ügyfél által nyújtott biztosíték a Szerződés hatálya alatt megszűnik, vagy értéke jelentősen csökken, az ESI jogosult az Ügyféltől új biztosíték nyújtását kérni, vagy kérni a meglévő biztosíték kiegészítését. Ha az Ügyfél az ESI kérésének kézhezvételétől számított 8 napon belül nem tesz eleget, az ESI az Ügyfél Szerződését rendkívüli felmondással felmondhatja, és a szerződésszegés jogkövetkezményeit alkalmazhatja.

 

 1. A teljesítés helye

 

 1. Teljesítés helye a Telepítési Hely.

 

 1. Telepítési Hely ESI részére történő átadásának feltétele:

 

 1. Szerződés hatályba lépése;

 

 1. Területileg illetékes elosztói engedélyes által jóváhagyott csatlakozási dokumentáció, szükséges hatósági engedélyek és kiviteli terv.

 

 1. A munkavégzésre alkalmas állapotú Telepítési Hely Ügyfél általi biztosítása.

 

 1. Díjak, elszámolás

 

 1. A számla/terhelő levél kiállítása a Szerződés 4. pontjában meghatározottak szerint történik. Felek rögzítik, hogy amennyiben Készre Jelentésre akár műszaki, akár egyéb ok miatt több alkalommal van szükség, ESI az első Készre Jelentés napjától számítva jogosult számla kiállítására.

 

 1. Abban az esetben, ha a számla/terhelő levél esedékessége ünnepnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor az esedékesség időpontja az eredeti időpontot követő első munkanap. A számlán mindig fel kell tüntetni a megrendelés, illetve a Szerződés számát, valamint az ESI nevét.

 

 1. Amennyiben a jelen pontban megfogalmazott feltételek nem teljesülnek, az Ügyfél jogosult a számlát kiegyenlítés nélkül visszaküldeni. A számla visszaküldéséből eredő esetleges károkért az Ügyfél nem vállal felelősséget. A számla fentiek miatti visszaküldése esetén az ESI az esetleges késedelmes fizetés miatt késedelmi kamatot nem követelhet.

 

 1. Jótállás, szavatosság, jóteljesítési biztosíték

 

 1. A jótállás ideje a Szerződésben kerül meghatározásra. ESI rögzíti, hogy 2021. január 1. napjától a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben meghatározott napelemrendszerek esetén irányadó három év jótállást biztosítja a Berendezésekre, a biztosított jótállás időtartama magába foglalja a jogszabályban meghatározott jótállási időtartamot.

 

 1. A jótállás hatályát veszti, amennyiben az Ügyfél a Berendezést az ESI engedélye nélkül megbontotta, illetve, ha az ESI vagy a harmadik személy bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, élőlények által okozott kár vagy egyéb, a Szerződés teljesítése után keletkezett okból következett be.

 

 1. A Szerződés időbeli hatálya és megszűnése

 

 1. A Szerződés mindkét fél általi aláírás napjával, illetve amennyiben ESI biztosítékot kér, akkor a biztosíték rendelkezésre állása után lép hatályba és a Berendezés telepítéséig, a Szolgáltatások teljesítéséig és a Berendezés Díjának maradéktalan megfizetéséig tartó határozott időtartamra jön létre.

 

 1. Változáskövetés (Többletmunka, Pótmunka)

 

 1. Az ESI köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka). Mindennemű, az eredetitől eltérő teljesítés (beleértve a pótmunkát is) csak az Ügyfél vagy képviselőjének előzetes írásbeli nyilatkozata alapján végezhető el. Ennek hiányában az ESI a saját kockázatára és felelősségére teljesíthet a jóváhagyott tartalomtól eltérően.

 

 1. Munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi rendelkezések

 

 1. ESI kötelessége a munkavédelem megszervezése, az óvó és balesetelhárítási jogszabályok, tűzvédelmi, rendészeti és környezetvédelmi előírások megtartása.

 

 1. Az ESI által okozott környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás esetén köteles a helyszíni kárenyhítést azonnal megkezdeni (további szennyezés megakadályozása, lokalizálás). Köteles ebben az esetben az Ügyfelet értesíteni a környezeti káresemény paramétereiről, úgymint: okok, szennyezőanyag milyensége, szennyezés mértéke, megtett és továbbiakban szükséges intézkedések. A káresemény hatósági bejelentése, az okok kivizsgálása és megszüntetése az ESI környezetvédelmi szakemberével egyeztetett módon történik.

 

 1. Amennyiben a munkavégzés során jelentős zajhatással kell számolni, ESI köteles meghatározni a vonatkozó előírások betartásának módját, ellenőrzését.

 

 1. ESI köteles gondoskodni a tevékenysége során keletkező maradék anyagok és hulladékok:

 

 1. helyszínről való rendeltetésszerű elszállításáról,
 2. további kezeléséről;
 3. egyéb hulladéktermelői jogszabályi kötelezettségek teljesítéséről, úgymint: felhasznált anyagok – keletkező hulladékok nyilvántartása, hatósági adatszolgáltatások.

 

 1. ESI a teljesítés során köteles betartani és munkavállalóival, igénybe vett alvállalkozóival, közreműködőivel betartatni az Ügyfél működési területén idegenek által végzett munkákra vonatkozó alábbi szabályzatokban foglaltakat is:

 

 1. Munkavédelmi Kézikönyv,
 2. Tűzvédelmi szabályzat,
 3. Vagyonvédelmi utasítás,
 4. Környezetvédelmi utasítás

 

 1. Felelősség, felelősségbiztosítás

 

 1. Amennyiben ESI a teljesítés során valamely közművet, létesítményt megrongál, köteles azt saját költségén helyreállítani. A rongálás tényét köteles bejelenteni.

 

 1. Ha az ESI a jogszabályi előírások megsértésével, illetve a jelen ÁSZF-ben vagy a Szerződésben rögzített kötelezettségeinek megszegése folytán az Ügyfélnek kárt okoz, és Ügyfél az ESI-mel szemben támaszt kártérítési igényt, úgy ESI köteles a kárt Ügyfélnek közvetlenül, de legfeljebb a Szerződésben meghatározott Díj mértékéig megtéríteni. Ebben az esetben ESI által nyújtott kártérítésnek ki kell terjednie azokra a költségekre is, amelyek a kártérítési igénnyel kapcsolatban az Ügyfél részéről merülnek fel.

 

 1. Az ESI a hozzá beérkező kárigényt továbbítja az alvállalkozójának, aki annak vonatkozásában a károsulttal történő egyeztetésének és a kárigény teljes körű rendezésének tényét igazoló teljes bizonyító erejű okiratokat 30 naptári napon belül köteles megküldeni az ESI-nek. Amennyiben az ESI a kárigény teljes körű rendezését okiratokkal nem igazolja, úgy az Ügyfél jogosult a benyújtott kárigény általa indokoltnak tekintett részének teljesítési összegét és vonatkozó költségeit (szakértői díj, felmérések stb.) az ESI soron következő számlájába beszámítani.

 

 1. Amennyiben ESI a szerződéskötést megelőzően vagy a Szerződés teljesítése során az Ügyfél számára előzetes kalkulációt készített a várható megtérülési időről, a kalkulációban foglalt adatokat Felek tájékoztató jelleggel, becsült értékként határozzák meg. A kalkulációban meghatározottak teljesülésére ESI felelőssége nem terjed ki. Ügyfél a kalkulációban meghatározottak nem teljesülése miatt kártérítési igényt nem jogosult támasztani ESI-mel szemben.

 

 1. Titoktartás

 

 1. Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződéstől és annak mellékleteiről, továbbá a teljesítés során felmerült bármely tényről, körülményről és egyéb információról kizárólag a másik Féllel előzetesen írásban egyeztetett módon adnak harmadik személyek részére, beleértve a médiát is, hivatalos tájékoztatást. A jelen rendelkezés nem vonatkozik a tulajdonosok részére ill. a hatályos jogszabályok alapján adott tájékoztatásra.

 

 1. Irányadó jog

 

 1. Jelen ÁSZF-ben foglaltakat Magyarország jogszabályai szerint kell alkalmazni és értelmezni. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében elsősorban a Ptk. rendelkezései az irányadók.

 

 1. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen ÁSZF-fel vagy a Szerződéssel vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Polgári perrendtartás szabályai szerint illetékes bíróság jogosult.

 

 1. Vis maior

 

 1. Sem az ESI, sem az alvállalkozója nem felelős a jelen ÁSZF-ben vagy a Szerződésben rögzített kötelezettségek nem-teljesítéséért, ha a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy elhárítsa („vis major”), ilyennek minősülnek az olyan körülmények, amelyekre a Fél nem képes hatást gyakorolni kivéve, ha ez utóbbiak a szerződésszegő fél oldalán, neki felróható okból merültek fel.

 

 1. A vis maior esetet bejelentő Fél köteles írásban értesíteni a másik Felet az eseményről és annak várható időtartamáról, melyeket igazolni köteles. A vis maior által érintett fél köteles meghatározni azokat a Szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen kötelezettségeket, amelyek elvégzésében akadályoztatja, vagy akadályoztatni fogja a vis maior. Az értesítés 14 napon belül küldendő attól számítva, hogy a Fél tudomására jutott, vagy észlelnie kellett volna a vis maior eseményét vagy az azt létrehozó, kiváltó körülményeket.

 

 1. Egyik fél sem mentesül a jelen ÁSZF-ben és az ennek alapján megkötött Szerződésben meghatározott kötelezettségeinek elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből származó kötelezettségei alól addig, amíg a fentiek szerinti értesítést a másik félnek el nem juttatta.

 

 1. Amennyiben a vis maior bekövetkeztét valamelyik fél vitatja, erről az értesítés kézhezvételét követően, illetve a vonatkozó információról való tudomásszerzést követően késedelem nélkül írásban nyilatkoznia kell. Amennyiben a felek a vitát nem tudják egymás között békés úton lezárni, a vitás kérdések rendezésére a mindenkor hatályos Polgári Perrendtartásról szóló törvény rendelkezései szerint jogosultak eljárni.

 

 1. A vis maior megszűnése

 

A vis maiorra hivatkozó fél a másik felet az érintett körülmények tudomására jutásától számított lehető legrövidebb határidőn belül értesíti a vis maior megszűnéséről, illetve a vis maior azon hatásainak megszűnéséről, amelyek az adott fél jogainak gyakorlását vagy az ÁSZF-ben és Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítését korlátozták.

 

 1. Mérséklés vis maior esetén

 

A vis maior által érintett fél:

 

 1. a tőle elvárható gondossággal jár el annak érdekében, hogy elhárítsa vagy mérsékelje bármely vis maior hatásait;
 2. a tőle elvárható gondossággal jár el annak érdekében, hogy Szerződés teljesítését a vis maior megszűnése után azonnal folytassa;
 3. a másik Fél ésszerű kérésére köteles tájékoztatni a másik Felet az 18.2 pont szerinti tájékoztatásban foglaltakon kívüli, a vis maior-ra vonatkozó további körülményekről is különösen, de nem kizárólagosan a vis maior hatásainak megszüntetése, és mérséklése érdekében tett intézkedéseket, valamint a vis maior időtartamának becslését.

 

Mindkét fél köteles a másikkal együttműködni szükség esetén ésszerű alternatív intézkedések kidolgozásában, illetve megvalósításában a vis maior hatásának megszüntetése érdekében. Ennek megfelelően egyik fél sem zárkózhat el indokolatlanul a közöttük fennálló szerződés megfelelő módosításától a vis maior hatásának kiküszöbölése érdekében

 

 1. Kapcsolattartás

 

 1. Felek a Szerződés teljesítése során előírt értesítéséket, megkereséseket eltérő rendelkezés hiányában elsősorban írásban vagy faxüzenet útján kötelesek megtenni. Amennyiben az idő rövidsége vagy az értesítés jellege azt indokolja, az értesítéseket telefonon vagy e-mail útján is meg lehet tenni. A Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó ügyrendi teendők telefonon keresztül is egyeztethetők.

 

 1. Egyebek

 

 1. Az Ügyfél a Szerződés aláírásával előzetesen, kifejezetten és minden további feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a Szerződés teljes időtartama alatt az ESI – az Ügyfélhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal – a Szerződést, illetve a szerződésből eredő jogot vagy kötelezettséget bármely kapcsolt vállalkozása részére átruházza. A Szerződés változatlan tartalommal történő, teljes átruházása esetén az átruházó Fél az átruházás hatálya beálltának időpontjától kezdődően mentesül a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítése alól.

 

 1. A Szerződés aláírásával az Ügyfél a Szerződés jelen ÁSZF-ben és a Szerződésben meghatározottak szerinti tartalommal való létrehozására tesz ajánlatot. Az Ügyfelet a Szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga. Az Ügyfél ajánlatát ESI saját belátása szerint egyoldalúan jogosult elfogadni vagy visszautasítani. Különösen abban az esetben jogosult ESI az Ügyfél szerződéses ajánlatát visszautasítani, ha az a Szerződésnek az ESI általi megküldésétől számított 30 naptári napon túl érkezik meg ESI Szerződés 1. pontjában meghatározott elérhetőségeinek valamelyikére.

 

 1. ESI kijelenti, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexszel nem rendelkezik.

 

 1. Az Ügyfél kijelenti, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseinek tartalmát megismerte és azokat elfogadja.

 

 1. A Szerződés kizárólag közös megegyezéssel, mindkét Fél által aláírt okirattal módosítható, kivéve, ha a Szerződés vagy jelen ÁSZF ettől eltérően rendelkezik.

 

 1. Ügyfél a Szerződés aláírásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy az ESI a Berendezés rendszerről fényképfelvételeket készít. A fényképfelvételek kizárólag Berendezést tartalmazzák (szükségszerű mértékben a tartószerkezettel és tartófelülettel együtt), ábrázolják, azok alapján a Telepítési Hely, valamint Ügyfél nem azonosítható. Az így készült fényképfelvételek tekintetében ESI-et megilleti a felhasználás joga, így különösen jogosult weboldalán vagy egyéb online vagy offline felületen feltüntetni, belső és külső kommunikációs csatornákon közzétenni, átdolgozni, többszörözni, harmadik személy rendelkezésére bocsátani, referenciaként felhasználni.

 

 

Érvényesség: 2022. 02. 28.

 

11 Mellékletek:

 

1. számú melléklet: A beruházás során betartandó szabványok és jogszabályok listája

 

  

 

1. számú melléklet

Az Energosun Investment Zrt. Általános Szerződési Feltételei

„hálózat párhuzamos” üzemű napelemes háztartási méretű kiserőmű kivitelzésére/telepítésre

 

 

A beruházás során betartandó szabványok és előírások:

 

 

 

• MSZ 1585:2016 Villamos berendezések üzemeltetése (EN 50110-1:2003 és nemzeti kiegészítései)

• MSZ HD 60364-1:2009 Kisfeszültségű villamos berendezések.

1. rész: Alapelvek, az általános jellemzők elemzése, meghatározások (IEC 60364-1:2005, módosítva) MSZ HD 60364-7712:2016 Kisfeszültségű villamos berendezéseinek. 7-712. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Napelemes (PV) rendszerek

• MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonság. Áramütés elleni védelem (IEC 60364-4-41:2005, módosítva)

• MSZ HD 60364-4-43:2010 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-43. rész: Biztonság. Túláramvédelem (IEC 603644-43:2008, módosítva + 2008. októberi helyesbítés) MSZ HD 60364-4-443:2016 Kisfeszültségű villamos berendezései. 4-44. rész: Biztonság. Feszültségzavarok

• és elektromágneses zavarok elleni védelem. 443. fejezet: Légköri vagy kapcsolási tranziens túlfeszültségek elleni védelem (IEC 60364-4-44:2007/A1:2015, módosítva)

• MSZ HD 60364-5-51:2010 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-51. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Általános előírások (IEC 60364-551:2005, módosítva)

• MSZ HD 60364-5-534:2016 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-53. rész: Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Leválasztás, kapcsolás és vezérlés. 534. fejezet: Tranziens túlfeszültségek elleni védelmi eszközök (IEC 603645-53:2001/A2:2015, módosítva)

• MSZ HD 60364-5-54:2011/A11:2018 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Földelőberendezések és védővezetők

• MSZ HD 60364-6:2017 Kisfeszültségű villamos berendezések. 6. rész: Ellenőrzés (IEC 60364-6:2006) MSZ EN 62446-1:2016 Fotovillamos (PV) rendszerek.

• Vizsgálati, dokumentációs és karbantartási követelmények. 1. rész: Hálózatra kapcsolt rendszerek. Dokumentáció, üzembe helyezési vizsgálatok és az ellenőrzés (IEC 62446:2016)

• MSZ 1:2002 Szabványos villamos feszültségek

• MSZ 4851-1:1988 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Általános szabályok és a védővezető állapotának vizsgálata MSZ 4851-2:1990 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. A földelési ellenállás és a fajlagos talajellenállás mérése

• MSZ 4852:1977 Villamos berendezések szigetelési ellenállásának mérése

• MSZ 14550 Erősáramú vezetékek megengedett terhelése

• MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége

• MSZ EN 795:2013 Személy lezuhanását megelőző eszközök. Kikötőeszközök

• TvMI 7.3:2018.07.02 Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem – Tűzvédelmi Műszaki Irányelv BMOKF

 

A beruházás során betartandó jogszabályok:

2007. évi LXXXVI. Törvény a villamos energiáról

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet

a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről

8/2001. (III.30.) GM rendelet

a Villamosmű Műszaki – Biztonsági Követelményei Szabályzat hatálybalépéséről

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet

az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet

a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról

1995. évi XXVIII. Törvény a nemzeti szabványosításról

23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet

a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági termékek forgalmazásáról, biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről